خلاصه مقالات کنگره       برنامه سخنرانیهای کلیدی کنگره       برنامه تفصیلی کنگره       زمانبندی ارائه مقالات پوستر       زمانبندی ارائه مقالات سخنرانی       اطلاعیه مهم در خصوص ویرایش مقالات       نحوه ارائه مقالات       اعلام نتایج داوری مقالات       موسسه خیریه ایلیا حامی برنزی کنگره       شرکت فاران شیمی حامی پلاتینیوم کنگره       زمان اعلام نتایج نهایی داوری مقالات       برگزاری نشست مشورتی کنگره       امتیاز بازآموزی کنگره       جدول ملاکهای داوری مقالات       فراخوان ارائه پیشنهاد برگزاری پانل و کارگاه       تمدید مهلت ارسال مقاله       جلسه کمیته علمی - راهبری کنگره       جلسه کمیته فنی کنگره       جایزه مقالات حوزه کیفیت زندگی       جايزه ويژه پژوهشگران جوان در حوزه طب اعتياد EZAMA Award       جایزه ویژه و گرنت مقالات حوزه پیشگیری       محورهای مورد بحث در کنگره یازدهم       فراخوان مقاله و محورهای پذیرش مقالات   صفحه اصلی   فرم ثبت نام   تماس با ما     English
 News   اخبار  

محورهای مورد بحث در کنگره یازدهم

محور اصلی:

" گفتمان اجتماعی، ترجمان دانش، جهت گیری های آینده"

 

موضوعات کنگره:

1)     پیشگیری:

o        چارچوب مفهومی، رویکردها و مدل های موثر در پیشگیری از اعتیاد

o        نوآوری در پیشگیری از اعتیاد

o        مولفه های اجتماعی اعتیاد

o        نقد برنامه ها و اقدامات پیشگیرانه در انطباق با ملاحظات فرهنگی- اجتماعی کشور در بسترهای مختلف؛

§         محلات شهری و روستایی

§         محیط های کار (اداری، صنعتی و کارگری)

§         محیط های نظامی و انتظامی

§         محیط های آموزشی( مدرسه، دانشگاه ها)

§         خوابگاه های دانشجویی

2)     درمان و بازتوانی:

o        چارچوب مفهومی، رویکردها و مدل های موثر در درمان و بازتوانی اعتیاد

o        نقد و بررسی رویکردهای مختلف و چالش های مرتبط با هریک :

§         رویکردهای زیستی

§         رویکردهای روانشناختی

§         رویکردهای اجتماعی

§         رویکردهای معنوی

o        نقد و بررسی مداخلات اجباری دردرمان اعتیاد

o        نقش و جایگاه پرستاری در درمان و بازتوانی

o        مداخلات به هنگام، اورژانس اجتماعی و اعتیاد

o        آینده نگاری و نوآوری در درمان و بازتوانی

o        درمان اختلالات همبود:

§         اختلالات خواب، اختلالات جنسی و غیره

3)     کاهش آسیب (زیانکاهی):

o        چارچوب مفهومی کاهش آسیب در اعتیاد

o        نقد و بررسی برنامه های کاهش آسیب، با نگاهی به چالش ها و رهیافت ها 

o        آینده نگاری و نوآوری در کاهش آسیب اعتیاد

o        نقد و بررسی برنامه های کاهش آسیب، از منظر انطباق با زمینه های فرهنگی و اجتماعی کشور

o        نقد و بررسی برنامه های کاهش آسیب، از منظر اقتصادی و هزینه اثربخشی

4)     معنویت و کاهش تقاضای مواد:

o        چارچوب مفهومی و مولفه های آن

o        نقش و جایگاه معنویت در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

o        نقدو بررسی برنامه ها و اقدامات صورت گرفته و چالش های آن

5)     حمایت های اجتماعی و کاهش تقاضای مواد:

o        چارچوب مفهومی و مدل های موثر حمایت اجتماعی در ایران

o        توسعه حمایت های اجتماعی، نگاهی تجارب بین المللی

o        نقش و جایگاه حمایت های اجتماعی در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

o        نقد و بررسی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات حمایتی در اعتیاد

6)     سرمایه اجتماعی، مشارکت و مسئولیت مدنی و کاهش تقاضای مواد:

o        چارچوب مفهومی و مولفه های سرمایه اجتماعی در ایران

o        توسعه سرمایه اجتماعی و مشارکت، نگاهی به تجارب بین المللی

o        نقد و بررسی وضعیت سرمایه اجتماعی و چالش های توسعه آن

o        شکل دهی به ارزش های اجتماعی، همبستگی و مسئولیت مدنی

o        بازاریابی اجتماعی درکاهش تقاضای مواد

o        گفتمان اجتماعی و چالش های آن

o        نقد و بررسی وضعیت مشارکت های مردمی در کنترل و کاهش اعتیاد و چالش های آن

o        بررسی نقش و عملکرد خیرین، سازمان های مردم نهاد، بخش خصوصی

o        بررسی نقش و عملکرد شخصیت های مرجع و تاثیر گذار اجتماعی ( روحانیون، هنرمندان و غیره)

 

7)     قانونگذاری و سیاستگذاری در کنترل و کاهش اعتیاد

o        تغییر پارادایم و گفتمان غالب در قانونگذاری و سیاستگذاری اعتیادکشور( سلامت همگانی/ امنیتی/ انتظامی )

o        ساختار قانونگذاری، تولیت و مدیریت در کنترل و کاهش اعتیاد

o        جنبه های حقوقی، قضایی و انتظامی در کنترل و کاهش اعتیاد

o        ذینفعان وکنشگران اعتیاد، نگاهی به نقش ها و عملکردها

o        سیاستگذاری مبتنی بر شواهد،چالش ها و رهیافت ها

o        نقد و بررسی آثار قوانین و سیاستگذاری در سایر حوزه ها و تاثیر آن بر اعتیاد

o        نقد و بررسی جایگاه سلامت همگانی در سیاست ها و برنامه ها

8)     منشورحقوق شهروندی و کنترل و کاهش اعتیاد

o        جایگاه منشور حقوق شهروندی در قوانین، سیاست های مرتبط با حوزه اعتیاد

o        بررسی برنامه های حوزه اعتیاد از منظر حقوق شهروندی

9)     آموزش در اعتیاد

o        ارزیابی نظام آموزشی مبتنی بر نیازها

o        آموزش ضمن خدمت و بازآموزی در اعتیاد

o        آموزش همگانی و جریان سازی در اعتیاد

10)  همه گیر شناسی، آمار و اطلاعات

o        نقد و بررسی سیاست ها و اولویت های پژوهشی در اعتیاد

o        گردش آزاد اطلاعات یا محرمانگی اطلاعات و آمار

o        راه کارهایی برای ترجمان تولیدات علمی-پژوهشی و تاثیر بر برنامه ها

o        تغییر بینش و آگاهی تعامل مولکول ها و جامعه انسانی با کمک مدل های حیوانی

o        آینده نگاری در اعتیاد، نیاز ها و ضعف ها

o        ارزشیابی برنامه های پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

 

11) رسانه و کنترل و کاهش اعتیاد

o        نقد و بررسی سیاست ها، الگوها و اقدامات رسانه ای

o        الگو و مولفه های رسانه پیشگیری محور

12) توانمندسازی و جامعه پذیری بهبودیافتگان

o        چارچوب مفهومی و مدل های موثر

o        نقد و بررسی سیاست ها، برنامه ها و اقدامات توانمندسازی و جامعه پذیری

o        جنبه های فرهنگی در جامعه پذیری بهبودیافتگان

o        الگوهای نوآورانه در جامعه پذیری بهبودیافتگان

13) الکل

o        همه گیر شناسی

o        نقدی بر قوانین، سیاست ها و مدیریت کنترل و کاهش الکل

o        نقد و بررسی ادغام برنامه های درمان و کاهش آسیب الکل در برنامه های اعتیاد و چالش های مرتبط

o        جنبه های مذهبی و فرهنگی در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب الکل

14) سیگار:

o         همه گیر شناسی

o        نقدی بر قوانین، سیاست ها، برنامه ها و اقدامات کنترل و کاهش سیگار

o        نقد و بررسی ادغام ترک سیگار در برنامه های اعتیاد و چالش های آن

15) رفتارهای اعتیادی( جنسی، قمار، بازی، خوردن، اینترنت و غیره)

o        همه گیر شناسی

o        الگوهای پیشگیری و درمان

o        جنبه های فرهنگی و اجتماعی در رفتارهای اعتیادی

16) پیشگیری، درمان و کاهش آسیب در گروه های هدف خاص

o        زنان

o        کودکان و نوجوانان

 

17) ارزیابی های تشخیصی:

o        فن آوری های نوین در تشخیص و پی گیری

o        کاربرد شیوه های تصویربرداری در تشخیص و درمان

18) مددکاری اجتماعی و مدیریت مورد در کنترل و کاهش اعتیاد

o        نقد و بررسی نقش مددکاران اجتماعی

19) روانشناسی و اعتیاد

o        نقد و بررسی جایگاه روانشناسی و روانشناسان در کنترل و کاهش اعتیاد

o        روانشناسی رفتارهای  پرخطر

20) جامعه شناسی و اعتیاد

o        نقد و بررسی جایگاه جامعه شناسی وروانشناسان در کنترل و کاهش اعتیاد

o        جامعه شناسی رفتارهای پرخطر

21) ژنتیک و اپی ژنتیک در اعتیاد

o        نقد و بررسی جایگاه ژنتیک و اپی ژنتیک در کنترل و کاهش اعتیاد

o        دست آوردهای نوین ژنتیک در پیشگیری و درمان اعتیاد

22) اقتصاد کاهش تقاضای مواد

o        نقد و بررسی برنامه ها و اقدامات کاهش تقاضای مواد از منظر اقتصاد و هزینه اثربخشی

23) اعتیاد و نوروساینس

o        نوروساینس و مشکلات اجتماعی اعتیاد 

o        نوروساینس و مدیریت رفتار

o        نوروساینس و بازتوانی فردی و اجتماعی

o        نوروساینس و مدیریت و سیاستگذاری اعتیاد

o        نوروساینس و جرم انگاری اعتیاد

 

24)  ابعاد شناختی اعتیاد

o        مبانی شناختی اعتیاد

o        نواقص شناختی در معتادان

o        بازتوانی شناختی

o        معرفی آزمون های روانشناختی در پیشگیری، درمان و کاهش آسیب اعتیاد

25) گروه های همتا و کاهش تقاتضای مواد

o        چارچوب مفهومی

o        بررسی نقش و جایگاه رویکرد مبتنی بر گروه همتا و خودیاری در کاهش تقاضای مواد

o        بررسی روند تاریخی شکل گیری رویکردهای مبتنی بر گروه همتا در ایران و جهان

o        تجارب موفق ملی و بین المللی

 


3/28/1396

ورود اعضا
نام کاربری :
کلمه عبور :
 
  کلمه عبور خود را فراموش کرده ام.
فرم ثبت نام در کنگره راهنمای ارسال خلاصه مقاله لیست کارگاه های کنگره معرفی کنگره
گالری
اخبار
درباره ایران
  • اهدا جوایز2
  • اهدا جوایز4
  • اهدا جوایز5
  • اهدا جوایز6
  • اهدا جوایز8
  • اهدا جوایز9
  • سالن2
  • سالن3
  • سالن4
  • سالن5
عضویت در خبرنامه
حامیان کنگره
لطفا ایمیل خود را جهت دریافت خبرنامه وارد کنید
آمار بازديدها
تماس با ما
روز شمار
امروز 43
ماه جاری 618
کل مراجعات 233479
نشانی: تهران، بزرگراه جلال ال احمد، رویروی خیابان شهرآرا، خیابان چهارم، پلاک 9، واحد 6، مرکز همايشهاي مهناد
شماره تماس: 88249775 (10 خط)
رایانامه: info@ascongress.ir